All Maps
Summary
Map 1
Breeze
Map 2
Icebox
Version1
Version1
ACSKDA+/-KDADRHS%
V1 ZellsisReynaRaze
294
38
31
11
7
1.23
215.0
18%
V1 effysSova
175
23
29
17
-6
0.79
128.0
21%
V1 pennyJett
173
27
31
0
-4
0.87
101.5
10%
V1 OderusCypherSage
170
23
31
5
-8
0.74
110.3
35%
V1 wippieViper
157
20
29
15
-9
0.69
111.2
23%
Cloud9
Cloud9
ACSKDA+/-KDADRHS%
C9B leafJett
289
41
27
9
14
1.52
186.0
21%
C9B xeppaaKAY/O
224
31
31
23
0
1.00
154.3
22%
C9B xetaSova
212
30
18
11
12
1.67
191.8
21%
C9B mitchCypherSage
188
28
26
13
2
1.08
127.7
16%
C9B vanityViper
160
21
29
17
-8
0.72
116.0
13%