The Ultimate Valorant

Aim Training Course

Learn More
All Maps
Summary
Map 1
Pearl
Map 2
Lotus
Moist Moguls
Moist Moguls
ACSKDA+/-KDADRHS%
MXM flyuhViper
269
39
27
27
12
1.44
176.9
31%
MXM BRAWKSkye
240
37
23
27
14
1.61
146.6
24%
MXM symRazeJett
221
34
27
7
7
1.26
149.1
35%
MXM thiefAstra
199
30
21
12
9
1.43
115.9
30%
MXM aprotoKilljoy
176
25
25
8
0
1.00
117.9
34%
TSM
TSM
ACSKDA+/-KDADRHS%
TSM NaturEViper
258
35
30
12
5
1.17
166.9
31%
TSM coreySovaRaze
221
31
35
10
-4
0.89
164.1
33%
TSM sevenKilljoy
162
23
35
9
-12
0.66
97.8
11%
TSM KanpekiSkye
142
17
34
25
-17
0.50
90.9
23%
TSM gMdAstraOmen
103
17
32
7
-15
0.53
58.4
27%