ProDropsProDrops
All Maps
Summary
Map 1
Icebox
Map 2
Split
FNATIC
FNATIC
ACSKDA+/-KDADRHS%
FNC DerkeJettRaze
267
36
32
10
4
1.13
171.9
30%
FNC ChronicleSageBreach
227
35
22
23
13
1.59
167.2
23%
FNC Leo SovaSkye
203
31
21
15
10
1.48
133.6
16%
FNC BoasterViperOmen
181
27
21
23
6
1.29
108.8
24%
FNC kamykKilljoyCypher
176
27
23
8
4
1.17
140.6
25%
Giants Gaming
Giants Gaming
ACSKDA+/-KDADRHS%
GIA CloudSovaSkye
225
28
31
6
-3
0.90
154.9
47%
GIA Fit1nhoJettKAY/O
205
27
31
10
-4
0.87
122.8
36%
GIA hoodyViper
195
27
32
7
-5
0.84
131.8
30%
GIA nukkyeKAY/ORaze
180
24
32
12
-8
0.75
126.0
22%
GIA rhymeKilljoyAstra
88
13
30
7
-17
0.43
56.9
33%
Lethal Gaming Gear DesktopLethal Gaming Gear Mobile